Fine Art, Design & Lifestyle FRANCIS NEWTON SOUZA (1924 - 2002)