The Jodhpur Auction BAMAPADA BANERJEE (1851 - 1932)