The Jodhpur Auction A RARE MUGHAL GEMSET KARD (KNIFE)